Política de qualitat


L’ activitat que LIMPIEZAS GIMENO SL, considera conforme a les Normes Internacionals ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 és:

PRESTACIÓ DE SERVEI DE LOCALITZACIÓ, VISUALITZACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT DE CANONADES I DESGUÀSOS


La declaració de política recull com a línies essencials:

1. Donar compliment dels requisits legals i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant l’avaluació i l’aplicació d’ aquests requisits.

2. Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius, programes i criteris de Qualitat, Gestió Ambiental i SST (Salut i Seguretat en el Treball).

3. Incorporar i mantenir persones a l’organització amb l’ actitud i habilitats adequades per desenvolupar el seus processos amb eficiència.

4. Aplicar processos que redueixin l’ impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament l’ impacte ambiental de les noves activitats i serveis.

5. Reduir al mínim la contaminació i la producció de residus per conservar els recursos. Fomentar el treball racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’ afavorir el nostre entorn.

6. Desenvolupar els programes de formació continuada per obtenir una millor qualificació dels nostres treballadors, amb l’ objectiu d’implicar tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts al present document.

7. Consolidar el procés de millora continua en desenvolupament de les activitats realitzades i aprendre sobre els errors en base les lliçons apreses.

8. Vetllar per tal que les condicions de treball siguin òptimes a través d’una avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, intentant minimitzar aquests riscos i reduint els riscos avaluats. Dissenyar processos que redueixin els danys i el deteriorament de la salut.

La Direcció fa accessible aquesta política i posa a la disposició dels seus treballadors, clients, proveïdors i pel públic en general i les parts interessades. Es manté al dia a través de revisions periòdiques que coincideixen amb les revisions del sistema integrat per part de la direcció, amb la finalitat de que es tingui en compte els canvis en les condicions de l’ entorn i la informació rebuda.

En aquest sentit es proporciona tots els recursos humans tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius que s’ estableixin programada i periòdicament.